kvk- 87076209

btw-nl004352369B68

email-  ikdoemee@boerindewijk.com

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via ikdoemee@boerindewijk.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met ikdoemee@boerindewijk.com. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.”

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.


Levertijd & verzendkosten

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 20.00 worden gedaan, proberen wij de volgende dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen. Soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de product pagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen:

€ 5,95 voor bestellingen onder de € 75,-
Gratis voor bestellingen vanaf € 75,-

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.


Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Op grond van het Europese recht zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van 2 maand na de levering van de goederen aan het licht komt. U kunt aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht.
Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen een redelijke termijn contact op te nemen met ons. Een redelijke termijn is in ieder geval twee maanden. Onder omstandigheden kan een termijn van langer dan twee maanden ook acceptabel zijn.
Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze reparatie of voor vervanging.

 

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar  ikdoemee@boerindewijk.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting Webwinkel keur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 


Artikel 1 Betaling

1.1 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 De betalingstermijn (artikel 1.1) is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is Koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een sommatie of ingebrekestelling nodig is.

1.3 Het is Koper niet toegestaan (ook in het geval van klachten):

a. betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten;

b. tot verrekening en korting over te gaan. Verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Vanaf het moment van verzuim (artikel 9.1), is Koper:

a. een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het totaal openstaande bedrag. Een gedeelte van een kalendermaand geldt als hele kalendermaand;

b. een boete verschuldigd, welke wordt vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag inclusief btw, met een minimum van € 500,00 exclusief btw, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van andere schade;

c. alle door Verkoper te maken gerechtelijke kosten verschuldigd, teneinde nakoming van de verplichtingen van Koper te bewerkstellingen. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel.

1.5 Betalingen van Koper strekken steeds eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en daarna op facturen die het langst open staan. Dit ongeacht de mededeling/ het betalingskenmerk dat Koper vermeldt bij de betaling.

1.6 Alle vorderingen van Verkoper zijn direct opeisbaar en Koper is direct in verzuim in ieder geval de volgende gevallen. Deze lijst is niet allesomvattend:

a. Koper komt een van de verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met Verkoper, daarmee samenhangende Overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;

b. Koper een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of voornemens is zulks te doen of in surseance van betaling verkeert;

c. Er door Koper of tegen Koper een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend, Koper of een derden voornemens is een aanvraag tot faillietverklaring in te dienen of in het geval Koper in staat van faillissement is verklaard;

d. Er bij Verkoper anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, waardoor Koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dit ter beoordeling van Verkoper;

e. Er door Koper een aanvraag Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is ingediend of de WNSP op Koper van toepassing wordt verklaard;

f. Er door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van Koper;

g. In geval van een rechtspersoon Koper wordt ontbonden en geliquideerd of indien Koper natuurlijk persoon is, Koper overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;

h. Na staking of overdracht van de onderneming door Koper.

1.7 Verkoper is in ieder geval in deze gevallen (a tot en met h), doch niet gelimiteerd, bevoegd de levering van de Producten op te schorten, totdat Koper betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en/of betaling van de te leveren Producten heeft verschaft. Zulks ter beoordeling van Verkoper. Koper dient op eerste verzoek van Verkoper betaling of behoorlijke (aanvullende) zekerheid te bieden.

1.8 Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan en /of voldoende zekerheid heeft gesteld, staat Verkoper de leveringstermijn ter beschikking die, rekening houdende met alsdan in het bedrijf van Verkoper en/of in het bedrijf van de toeleveranciers van Verkoper bestaande mogelijkheden, voor levering van de Producten nodig is;